Графици за I срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2023/2024 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) считано от 15.12.2023 г. до края на І срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2023/2024 година в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2023/2024 година в прогимназиален етап

График за проиграване на плана за евакуация при бедствия за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на обучение за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за I срок на учебната 2023/2024 година 

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2023/2024 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2023/2024 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2023/2024 година