Графици за II срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за IІ срок на учебната 2023/2024 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) считано от 15.12.2023 г. до края на ІI срок на учебната 2023/2024 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за IІ срок на учебната 2023/2024 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за ІI срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за II срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за ІI срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за ІI срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2023/2024 година