You are currently viewing Първа копка на новата спортна площадка
Първа копка на новата спортна площадка

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов направи днес символично първа копка за
изграждането на многофункционална спортна площадка на открито в Основно училище „
Христо Ботев“ с. Дорково. Финансирането на проекта от Държавен фонд „ Земеделие“ и е на
стойност 95 998,34 лв., а община Ракитово участва с 10 000 лв. собствено финансиране.
Проектът ще се реализира по подмярка7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от
ЕЗФРСР-Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Срокът на изпълнение е
36 месеца от датата на подписване на договора, а целта на проекта е да насърчи развитието на
спорта, социалното приобщаване и да се повиши качеството на живот в село Дорково чрез
подобряване на материалната база и осигуряване на здравословна и безопасна среда за спорт
и отдих на населението. Чрез реализирането на този проект ще се подобри достъпът на
подрастващите до разнообразни спортни и извънкласни дейност и ще се мотивират децата да
останат в училище. Друга цел е да се повиши интересът на местните хора към здравословния
начин на живот и спорта за здраве.

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов заяви, че цялото общинско ръководство
стриктно ще контролира как върви изграждането на обекта и няма да се допусне некачествено
изпълнение на строителството . Дорковци очакват този проект от 2 години и няма да ги
разочароваме, подчерта г-н Холянов. Директорът на ОУ“ Христо Ботев“ Ангел Гивечев
благодари на кмета на община Ракитово Костадин Холянов, че ще сбъдне една отколешна
мечта на дорковци и че новото съоръжение ще бъде полезно не само за децата, но и за всички
жители на Дорково.

На първата копка присъстваха и двама от заместник-кметовете на община Ракитово – Ангел
Кожухаров и Кристина Овчарова, която пожела на дорковци активно да използват новата
придобивка, след като бъде изградена. На церемонията бяха зам.-председателят на Общински
съвет – Ракитово Михаил Узунов, кметът на Дорково Николай Ковачев и общински служители,
както и представители на фирмата-изпълнител и фирмата за техническия надзор.