113 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково


2020-2021

Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси (национално финансиране) за учебната 2020/2021 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

В света на математиката

Приказен свят

Tуризъм

Футбол


Заповеди

Заповед №74/9.10.2020 г.

Заповед №75/9.10.2020 г.

Заповед №76/9.10.2020 г.


2019-2020

Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси (национално финансиране) за учебната 2019/2020 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

Български език и литература

В света на математиката

Tуризъм

Футбол


Заповеди


2018-2019

Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси за ІІ срок на учебната 2018/2019 г.


График за провеждане на публични изяви

График за провеждане на публични изяви на учениците, участници в заниманията по интереси през ІІ срок на учебната 2018/2019 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

Английски език

Волейбол

Екологичен туризъм в моя роден край

Математика – 2. клас

Математика

Математиката – интересна и забавна

Млад природолюбител

Народни танци

Природата около нас

Футбол


Заповеди

Заповед №447 от 01.02.2019 г.

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за периода 2020/2021 г. до 2023/2024 учебна година

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“

Училищен учебен план за І клас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2020/2021 г.

Графици за II срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за II срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на контролни и класни работи през ІI срок на учебната 2020/2021 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през ІI срок на учебната 2020/2021 година в начален етап

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за ІI срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за ІI срок на учебната 2020/2021 година


Графици за I срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2020/2021 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за I срок на учебната 2020/2021 година 

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2020/2021 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2020/2021 година в начален етап

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2020/2021 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на обучение за защита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи и оказване на първа помощ за учебната 2020/2021 година

График за проиграване на плана за евакуация при бедствия за учебната 2020/2021
година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2020/2021 година


2021

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2021 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2021 г.


2020

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII)2020 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX)2020 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI)2020 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2020 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2020 г.


2019

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII)2019 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX)2019 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие (м. ІV – м. VІ) на 2019 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първото тримесечие (м. І – м. ІІІ) на 2019 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2019 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година

План на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

Механизъм за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“

План за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“ през учебната 2020/2021 г. 

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на учениците през учебната 2020/2021 г.

План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 г.

План за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 г.

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2020-2021 г.


2020-2021 учебна година

Заповед 339/19.01.2021 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

Заповед 153/4.11.2020 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

Резултати

Резултат от олимпиадата по български език и литература, проведена на 06.02.2021 г.

Резултат от олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 31.01.2021 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по география и икономика, проведена на 31.01.2021 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 30.01.2021 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 30.01.2021 г. (IV клас)

Резултат от олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 23.01.2021 г. (VII клас)

Резултат от олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 24.01.2021 г. (VII клас)

Резултат от олимпиадата „Знам и мога“, проведена на 23.01.2021 г. (IV клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (VII клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (VI клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (V клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (IV клас)


Отчет за резултатите от образователно-възпитателната работа след приключване на І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на МО на началните учители в Основно училище ”Христо Ботев” с. Дорково през I срок на учебната 2020/2021 година

Доклад за дейността на МО на прогимназиалните учители в Основно училище ”Христо Ботев” с. Дорково през I срок на учебната 2020/2021 година

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Денислав Илиев Такев през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Елена Красимирова Горанова през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Огнян Венциславов Чонев през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Ради Верков Небиев през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Стоян Ангелов Ангелов през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Фатме Бисерова Табакова през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Ати Росенова Читакова през І срок на учебната 2020/2021 г.

Доклад за дейността на Екип за подкрепа за личностното развитие на Мустафа Рашид Ахмед през І срок на учебната 2020/2021 г.