114 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

2021-2022


Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси (национално финансиране) за учебната 2021/2022 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

Природата около нас

Волейбол

Математиката – лесна и интересна

Туризъм

Български народни танци

Английски език

Футбол


Заповеди

Заповед №78/8.10.2021 г.

Заповед №96/15.10.2021 г.

Заповед №107/18.10.2021 г.

2020-2021


Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси (национално финансиране) за учебната 2020/2021 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

В света на математиката

Приказен свят

Tуризъм

Футбол


Заповеди

Заповед №74/9.10.2020 г.

Заповед №75/9.10.2020 г.

Заповед №76/9.10.2020 г.

2019-2020


Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси (национално финансиране) за учебната 2019/2020 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

Български език и литература

В света на математиката

Tуризъм

Футбол


Заповеди

2018-2019


Училищна програма

Училищна програма за занимания по интереси за ІІ срок на учебната 2018/2019 г.


График за провеждане на публични изяви

График за провеждане на публични изяви на учениците, участници в заниманията по интереси през ІІ срок на учебната 2018/2019 г.


Тематични програми и графици за работа на групите за занимания по интереси

Английски език

Волейбол

Екологичен туризъм в моя роден край

Математика – 2. клас

Математика

Математиката – интересна и забавна

Млад природолюбител

Народни танци

Природата около нас

Футбол


Заповеди

Заповед №447 от 01.02.2019 г.

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за периода 2020/2021 г. до 2023/2024 учебна година

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2021/2022 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“

Училищен учебен план за І клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2021/2022 г.

Графици за II срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на контролни и класни работи през ІI срок на учебната 2021/2022 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през ІI срок на учебната 2021/2022 година в начален етап

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за II срок на учебната 2021/2022 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за ІI срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за ІI срок на учебната 2021/2022 година

Графици за I срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2021/2022 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за І срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за I срок на учебната 2021/2022 година 

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2021/2022 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2021/2022 година в начален етап

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2021/2022 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на обучение за защита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи и оказване на първа помощ за учебната 2021/2022 година

График за проиграване на плана за евакуация при бедствия за учебната 2021/2022
година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2021/2022 година


2022

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2022 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2022 г.


2021

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2021 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2021 г.


2020

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII)2020 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX)2020 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI)2020 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2020 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2020 г.

2021 г. – 2022 г.

Протоколи

Протокол №7 от 28.04.2022 г.

Протокол №6 от 28.03.2022 г.

Протокол №5 от 24.03.2022 г.

Протокол №4 от 15.03.2022 г.

Протокол №3 от 27.01.2022 г.

Протокол №2 от 28.10.2021 г.

Протокол №1 от 21.09.2021 г.


2020 г. – 2021 г.

Протоколи

Протокол №9 от 08.09.2021 г.

Протокол №8 от 29.07.2021 г.

Протокол №7 от 27.04.2021 г.

Протокол №6 от 22.03.2021 г.

Протокол №5 от 04.03.2021 г.

Протокол №4 от 23.02.2021 г.

Протокол №3 от 15.02.2021 г.

Протокол №2 от 27.10.2020 г.

Протокол №1 от 22.09.2020 г.


2019 г. – 2020 г.

Правилник

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Заповеди

Заповед №180 от 09.12.2019 г.

Заповед №153 от 25.11.2019 г.

Заповед №154 от 25.11.2019 г.

Протоколи

Протокол №7 от 14.09.2020 г.

Протокол №6 от 13.07.2020 г.

Протокол №5 от 30.04.2020 г.

Протокол №4 от 25.03.2020 г.

Протокол №3 от 28.02.2020 г.

Протокол №2 от 13.02.2020 г.

Протокол №1 от 29.10.2019 г.


2018 г. – 2019 г.

Протокол №8 от 10.09.2019 г.

Протокол №7 от 15.07.2019 г.

Протокол №6 от 28.06.2019 г.

Протокол №5 от 02.05.2019 г.

Протокол №4 от 26.03.2019 г.

Протокол №3 от 21.02.2019 г.

Протокол №2 от 11.02.2019 г.

Протокол №1 от 16.10.2018 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година

План на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

Механизъм за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“

План за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“ през учебната 2020/2021 г. 

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на учениците през учебната 2020/2021 г.

План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 г.

План за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 г.

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2020-2021 г.


2021-2022 учебна година

Заповед 233/06.12.2021

Заповед 217/01.12.2021

Заповед 162/08.11.2021 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година

Резултати

Резултат от олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 29.01.2022 г. (VII клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 21.01.2022 г. (VII клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 21.01.2022 г. (VI клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 21.01.2022 г. (V клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 21.01.2022 г. (IV клас)

Резултат от олимпиадата по български език и литература, проведена на 22.01.2022 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата „Знам и мога“, проведена на 22.01.2022 г. (IV клас)

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 15.01.2022 г. (IV клас)

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 15.01.2022 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по география и икономика, проведена на 15.01.2022 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 08.01.2022 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 08.01.2022 г. (VII клас)

Резултат от националното състезание по компютърно моделиране, проведено на 05.12.2021 г. (III – IV клас)

Образци на документи

Заявление за олимпиада от ученик

Заявление за олимпиада от учител


2020-2021 учебна година

Заповед 339/19.01.2021 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

Заповед 153/4.11.2020 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

Резултати

Резултат от олимпиадата по български език и литература, проведена на 06.02.2021 г.

Резултат от олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 31.01.2021 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по география и икономика, проведена на 31.01.2021 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 30.01.2021 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 30.01.2021 г. (IV клас)

Резултат от олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 23.01.2021 г. (VII клас)

Резултат от олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 24.01.2021 г. (VII клас)

Резултат от олимпиадата „Знам и мога“, проведена на 23.01.2021 г. (IV клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (VII клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (VI клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (V клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 22.01.2021 г. (IV клас)


I клас

 • Ран Босилек – Приказки
 • Джани Родари – „Приказки по телефона“
 • Гатанки (по избор)
 • Басни (по избор)
 • Георги Райчев – Приказки
 • Български народни приказки

V клас

 • Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)
 • Библейски разказ за Началото на света (преразказан или откъс от „Битие”)
 • Легендата „Господ и дяволът правят света“
 • Приказката „Тримата братя и златната ябълка“
 • Приказката „Златното момиче“
 • Приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“
 • Народната песен „Троица братя града градяха“
 • Христо Ботев – „Хайдути“
 • „Легенда за рома“ (откъсът с легендата от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)
 • Шарл Перо – „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
 • Х. Кр. Андерсен – „Грозното патенце“
 • Рик Риърдън – „Похитителят на мълнии“ (X глава)

Препоръчителна

 • Елин Пелин – „Приказки” (2 – 3 приказки по избор)
 • „Приказки за Хитър Петър”, преразказани от Сава Попов (2 – 3 приказки по избор)
 • „Приказки на народите”, издателство „Пан” (2 – 3 приказки по избор)

VI клас

 • Любен Каравелов – „Хубава си моя горо“
 • Иван Вазов – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
 • „Под игото“ (гл. „Представлението“, „Радини вълнения“)
 • Джералд Даръл – „Моето семейство и други животни“ (IV глава)
 • Елин Пелин – „Косачи“
 • Веселин Ханчев – „Художник“
 • Марк Твен – „Принцът и просякът“ (I и III глава)
 • Христо Смирненски – „Братчетата на Гаврош“
 • Йордан Йовков – „Серафим“
 • Бранислав Нушич – „Автобиография“ („Урок по география“)
 • Антоан дьо Сент-Екзюпери – „Малкият принц“ (част XXI)

Препоръчителна

 • Иван Вазов – „Под игото” (главите „Гост” и „Пак у Маркови”)
 • Елин Пелин – „Мечтатели”, „Ангелинка”, „Нане Стоичковата върба”, „Самодивските скали”, „Ян Бибиян”
 • Йордан Йовков – „ По-малката сестра”
 • Хр. Смирненски – „Цветарка”, „Приказка за стълбата”
 • Оскар Уайлд – „Щастливият принц” и др. приказки.
 • Ханс Кристиан Андерсен – „Славеят на китайския император” и др. приказки.

VII клас

 • Добри Чинтулов – „Стани, стани, юнак балкански“ – „Вятър ечи, Балкан стене“
 • Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“
 • Иван Вазов – „Немили-недраги“ (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог);
 • „Една българка“;
 • „Опълченците на Шипка“;
 • „Българският език“
 • Алеко Константинов – „До Чикаго и назад“ (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон позаможните американци ще посетят изложението.“);
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо пътува“ (Ал. Константинов)
 • Пенчо Славейков – „Неразделни“
 • Пейо Яворов – „Заточеници“
 • Елин Пелин – „По жътва“
 • Йордан Йовков – „По жицата“

Препоръчителна

 • Добри Чинтулов – „Къде си, вярна ти любов народна”
 • Иван Вазов – „Дядо Йоцо гледа”, „Паисий”
 • Алеко Константинов – „ Бай Ганьо в операта”, „Бай Ганьо в банята”
 • П. Яворов – „Арменци”, „На нивата”
 • Елин Пелин – „Закъснялата нива”, „Напаст божия”
 • Йордан Йовков – „Другоселец”