111 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Тематични програми и графици за работа на групите за допълнително обучение


Заповеди

Заповед №680 от 20.05.2019 г.

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи (2016 – 2020 г.)

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2019/2020 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2019/2020 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2019/2020 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“

Училищен учебен план за І клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2019/2020 г.

Графици за I срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2019/2020 година

График за проиграване на плана за евакуация при бедствия за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2019/2020 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2019/2020 година в начален етап

График за провеждане на обучение за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2019/2020 г.

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2019/2020 г.

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2019/2020 г.


2019 г. – 2020 г.

Правилник

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Заповеди

Заповед №180 от 09.12.2019 г.

Заповед №153 от 25.11.2019 г.

Заповед №154 от 25.11.2019 г.

Протоколи

Протокол №1 от 29.10.2019 г.


2018 г. – 2019 г.

Протокол №8 от 10.09.2019 г.

Протокол №7 от 15.07.2019 г.

Протокол №6 от 28.06.2019 г.

Протокол №5 от 02.05.2019 г.

Протокол №4 от 26.03.2019 г.

Протокол №3 от 21.02.2019 г.

Протокол №2 от 11.02.2019 г.

Протокол №1 от 16.10.2018 г.


2017 г. – 2018 г.

Протокол №9 от 11.09.2018 г.

Протокол №8 от 26.07.2018 г.

Протокол №7 от 11.07.2018 г.

Протокол №6 от 23.04.2018 г.

Протокол №5 от 26.03.2018 г.

Протокол №4 от 26.02.2018 г.

Протокол №3 от 16.02.2018 г.

Протокол №2 от 31.01.2018 г.

Протокол №1 от 25.10.2017 г.


2016 г.  – 2017 г.

Протокол №7 от 13.09.2017 г.

Протокол №6 от 21.08.2017 г.

Протокол №5 от 06.07.2017 г.

Протокол №4 от 21.04.2017 г.

Протокол №3 от 24.03.2017 г.

Протокол №2 от 06.02.2017 г.

Протокол №1 от 15.12.2016 г.

Заповед-185