115 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Форми на обучение през учебната 2022 -2023 г. (Заповед №982/12.09.2022 г.)

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за периода 2020/2021 г. до 2023/2024 учебна година

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за І клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за IV „а“ клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за IV „б“ клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2022/2023 г.

Графици за II срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за ІI срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на контролни работи през IІ срок на учебната 2022/2023 година в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през IІ срок на учебната 2022/2023 година в прогимназиален етап

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за ІI срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за IІ срок на учебната 2022/2023 година

Графици за I срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2022/2023 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2022/2023 година в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2022/2023 година в прогимназиален етап

График за проиграване на плана за евакуация при бедствия за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на обучение за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за I срок на учебната 2022/2023 година 

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2022/2023 година


2023

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2023 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III) 2023 г.

2022

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII) 2022 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX) 2022 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI) 2022 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III) 2022 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2022 г.


2021

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2021 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година

План на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

Механизъм за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“

План за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“ през учебната 2022/2023 г. 

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на учениците през учебната 2022/2023 г.

План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 г.

План за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2022-2023 г.


2022-2023 учебна година

Протокол за резултатите от общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 28.01.2023 г. (VII клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 28.01.2023 г. (VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата „знам и мога“, проведена на 21.01.2023 г. (IV клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 22.01.2023 г. (VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 22.01.2023 г. (VII клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на националното състезание „ключът на музиката“, проведено на 20.01.2023 г.(V клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на националното състезание „ключът на музиката“, проведено на 20.01.2023 г.(IV клас)

Протокол за резултатите от общински кръг на националното състезание „ключът на музиката“, проведено на 20.01.2023 г. (VII клас)

Протокол за резултатите от общински кръг на националното състезание „ключът на музиката“, проведено на 20.01.2023 г. (VI клас)

Протокол за резултатите от общински кръг на националното състезание „ключът на музиката“, проведено на 20.01.2023 г. (V клас)

Протокол за резултатите от общински кръг на националното състезание „ключът на музиката“, проведено на 20.01.2023 г. (IV клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на олимпиадата по български език и литература, проведена на 22.01.2023 г. (V-VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата по български език и литература, проведена на 22.01.2023 г. (V-VII клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на олимпиадата по география и икономика, проведена на 14.01.2023 г. (V-VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата по география и икономика, проведена на 14.01.2023 г. (V-VII клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 07.01.2023 г. (V-VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 07.01.2023 г. (V-VII клас)

Протокол за класираните ученици от общински кръг на олимпиадата по математика, проведена на 09 – 10.12.2022 г. (V-VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата по математика, проведена на 09 – 10.12.2022 г. (V-VII клас)

Протокол за резултатите от олимпиадата по математика, проведена на 10.12.2022 г. (IV клас)

Протокол за резултатите от общински кръг на националното състезание по компютърно моделиране, проведено на 02.12.2022 г.

Протокол за класираните ученици от общински кръг на националното състезание по компютърно моделиране, проведено на 02.12.2022 г.

Заповед 186/30.11.2022 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година

Образци на документи

Декларация за безпристрастност и поверителност

Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

Заявление за участие в олимпиада/състезание (ученик)

Заявление за участие в олимпиада/състезание (учител)

I клас

 • Ран Босилек – Приказки
 • Джани Родари – „Приказки по телефона“
 • Гатанки (по избор)
 • Басни (по избор)
 • Георги Райчев – Приказки
 • Български народни приказки

IV клас

 • Ангел Каралийчев – Български народни приказки
 • Астрид Линдгрен – Емил от Льонеберя
 • Валери Петров – Меко казано
 • Елин Пелин – Ян Бибиян
 • Георги Данаилов – Деца играят вън
 • Георги Райчев – Чудното огледало. Приказки
 • Даниел Дефо – Робинзон Крузо
 • Джек Лондон – Белият зъб
 • Ант. Екзюпери – Малкият принц
 • Елин Пелин – Приказки
 • Ерих Кестнер – Двойната Лотхен, Хвърчащата класна стая
 • Иван Вазов – Апостолът в премеждие
 • Лозинка Йорданова – Българска народна митология
 • Николай Кун – Старогръцки митове и легенди
 • Николай Райнов – Български вълшебни приказки
 • Памела Травърз – Мери Попинз
 • П. Р. Славейков – Стихотворения
 • Приказки на народите
 • Рудолф Ерих Распе – Приключенията на Барон Мюнхаузен
 • Сава Попов – Хитър Петър
 • Светослав Минков – Приказки

Препоръчителна

 • Ангел Каралийчев – приказки и разкази
 • Ангел Каралийчев – „Ането“
 • Ангел Каралийчеж _ „Тошко Африкански“
 • Асен Разцветников – стихотворения
 • Астрид Линдгрен – „Карлсон, който живее на покрива“
 • Борис Априлов – „Приключенията на Лиско”
 • Вацлав Чтвъртек – „Румцайс“
 • Джани Родари – „Приключенията на Лукчо“
 • Джани Родари – „Приключенията на невидимия Тонино“
 • Едуард Успенски – „Крокодилът Гена и неговите приятели“
 • Езоп – басни
 • Емилиян Станев – „През води и гори“
 • Емилиян Станев – приказки и разкази
 • Ено Рауд – „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада“
 • Лафонтен – Басни
 • Карло Колоди – „Приключенията на Пинокио“
 • Луис Карол – „Алиса в страната на чудесата“
 • Марк Твен – „Приключенията на Том Сойер“
 • Ран Босилек – „Патиланско царство“
 • Ръдиард Киплинг – „Книга за джунглата“

 


V клас

 • Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)
 • Библейски разказ за Началото на света (преразказан или откъс от „Битие”)
 • Легендата „Господ и дяволът правят света“
 • Приказката „Тримата братя и златната ябълка“
 • Приказката „Златното момиче“
 • Приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“
 • Народната песен „Троица братя града градяха“
 • Христо Ботев – „Хайдути“
 • „Легенда за рома“ (откъсът с легендата от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)
 • Шарл Перо – „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
 • Х. Кр. Андерсен – „Грозното патенце“
 • Рик Риърдън – „Похитителят на мълнии“ (X глава)

Препоръчителна

 • Елин Пелин – „Приказки” (2 – 3 приказки по избор)
 • „Приказки за Хитър Петър”, преразказани от Сава Попов (2 – 3 приказки по избор)
 • „Приказки на народите”, издателство „Пан” (2 – 3 приказки по избор)

VI клас

 • Любен Каравелов – „Хубава си моя горо“
 • Иван Вазов – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
 • „Под игото“ (гл. „Представлението“, „Радини вълнения“)
 • Джералд Даръл – „Моето семейство и други животни“ (IV глава)
 • Елин Пелин – „Косачи“
 • Веселин Ханчев – „Художник“
 • Марк Твен – „Принцът и просякът“ (I и III глава)
 • Христо Смирненски – „Братчетата на Гаврош“
 • Йордан Йовков – „Серафим“
 • Бранислав Нушич – „Автобиография“ („Урок по география“)
 • Антоан дьо Сент-Екзюпери – „Малкият принц“ (част XXI)

Препоръчителна

 • Иван Вазов – „Под игото” (главите „Гост” и „Пак у Маркови”)
 • Елин Пелин – „Мечтатели”, „Ангелинка”, „Нане Стоичковата върба”, „Самодивските скали”, „Ян Бибиян”
 • Йордан Йовков – „ По-малката сестра”
 • Хр. Смирненски – „Цветарка”, „Приказка за стълбата”
 • Оскар Уайлд – „Щастливият принц” и др. приказки.
 • Ханс Кристиан Андерсен – „Славеят на китайския император” и др. приказки.

VII клас

 • Добри Чинтулов – „Стани, стани, юнак балкански“ – „Вятър ечи, Балкан стене“
 • Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“
 • Иван Вазов – „Немили-недраги“ (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог);
 • „Една българка“;
 • „Опълченците на Шипка“;
 • „Българският език“
 • Алеко Константинов – „До Чикаго и назад“ (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон позаможните американци ще посетят изложението.“);
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо пътува“ (Ал. Константинов)
 • Пенчо Славейков – „Неразделни“
 • Пейо Яворов – „Заточеници“
 • Елин Пелин – „По жътва“
 • Йордан Йовков – „По жицата“

Препоръчителна

 • Добри Чинтулов – „Къде си, вярна ти любов народна”
 • Иван Вазов – „Дядо Йоцо гледа”, „Паисий”
 • Алеко Константинов – „ Бай Ганьо в операта”, „Бай Ганьо в банята”
 • П. Яворов – „Арменци”, „На нивата”
 • Елин Пелин – „Закъснялата нива”, „Напаст божия”
 • Йордан Йовков – „Другоселец”