112 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Училищен учебен план за 1 клас (проект)

Училищен учебен план за 2 клас (проект)

Училищен учебен план за 3 клас (проект)

Училищен учебен план за 4 клас (проект)

Училищен учебен план за 5 клас (проект)

Училищен учебен план за 6 клас (проект)

Училищен учебен план за 7 клас (проект)

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 година (проект)

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 година (проект)

Годишна програма за ЦОУД (проект)

План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година (проект)

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 година (проект)

Правила за вътрешноинституционална квалификация и за отчитането на участието на педагогическите и непедагогическите специалисти във форми за повишаване на квалификацията през 2020/2021 година (проект)

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи (2016 – 2020 г.)

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2019/2020 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2019/2020 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2019/2020 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“

Училищен учебен план за І клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2019/2020 г.

Графици за I срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2020/2021 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2020/2021 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2020/2021 година в начален етап

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2020/2021 г.

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2020/2021 г.


2019 г. – 2020 г.

Правилник

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Заповеди

Заповед №180 от 09.12.2019 г.

Заповед №153 от 25.11.2019 г.

Заповед №154 от 25.11.2019 г.

Протоколи

Протокол №6 от 13.07.2020 г.

Протокол №5 от 30.04.2020 г.

Протокол №4 от 25.03.2020 г.

Протокол №3 от 28.02.2020 г.

Протокол №2 от 13.02.2020 г.

Протокол №1 от 29.10.2019 г.


2018 г. – 2019 г.

Протокол №8 от 10.09.2019 г.

Протокол №7 от 15.07.2019 г.

Протокол №6 от 28.06.2019 г.

Протокол №5 от 02.05.2019 г.

Протокол №4 от 26.03.2019 г.

Протокол №3 от 21.02.2019 г.

Протокол №2 от 11.02.2019 г.

Протокол №1 от 16.10.2018 г.


2017 г. – 2018 г.

Протокол №9 от 11.09.2018 г.

Протокол №8 от 26.07.2018 г.

Протокол №7 от 11.07.2018 г.

Протокол №6 от 23.04.2018 г.

Протокол №5 от 26.03.2018 г.

Протокол №4 от 26.02.2018 г.

Протокол №3 от 16.02.2018 г.

Протокол №2 от 31.01.2018 г.

Протокол №1 от 25.10.2017 г.


2016 г.  – 2017 г.

Протокол №7 от 13.09.2017 г.

Протокол №6 от 21.08.2017 г.

Протокол №5 от 06.07.2017 г.

Протокол №4 от 21.04.2017 г.

Протокол №3 от 24.03.2017 г.

Протокол №2 от 06.02.2017 г.

Протокол №1 от 15.12.2016 г.

Заповед-185

Заповед 127/11.11.2019 г. и график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 година


Резултати

Резултат от олимпиадата по български език и литература, проведена на 15.12.2019 г.

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 14.12.2019 г. (IV клас) 

Резултат от олимпиадата по математика, проведена на 14.12.2019 г. (V – VII клас) 

Резултат от олимпиадата по география и икономика, проведена на 18.01.2020 г. (V – VII клас)

Резултат от олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведена на 19.01.2020 г. (VII клас)

Резултат от олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 18.01.2020 г. (V – VII клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 24.01.2020 г. (VII клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 24.01.2020 г. (VI клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 24.01.2020 г. (V клас)

Резултат от Националното състезание „Ключът на музиката“, проведено на 24.01.2020 г. (IV клас)

Резултат от олимпиадата по биология и здравно образование, проведена на 25.01.2020 г. (VII клас)

Резултат от олимпиадата „Знам и мога“, проведена на 25.01.2020 г. (IV клас)