111 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи (2016 – 2020 г.)

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2018/2019 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2018/2019 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“

Училищен учебен план за І клас за учебната 2018/2019 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2018/2019 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2018/2019 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2018/2019 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2018/2019 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2018/2019 г.

Графици за II срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на публични изяви на учениците, участници в заниманията по интереси през ІІ срок на учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за ІI срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на учебните часове по СИП за ІI срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за ІI срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на контролни и класни работи през ІI срок на учебната 2018/2019 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през ІI срок на учебната 2018/2019 година в начален етап

График за провеждане на модула по ДЧ по ФВС за ІV клас на ОУ „Христо Ботев” за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за ІI срок на учебната 2018/2019 г.

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦДО за ІI срок на учебната 2018/2019 г.

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за ІI срок на учебната 2018/2019 г.

Графици за I срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на учебните часове по СИП за І срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2018/2019 година в прогимназиален етап

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2018/2019 година в начален етап

График за провеждане на модула по ДЧ по ФВС за ІV клас на ОУ „Христо Ботев” за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2018/2019 г.

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦДО за І срок на учебната 2018/2019 г.

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2018/2019 г.