115 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Форми на обучение през учебната 2022 -2023 г. (Заповед №982/12.09.2022 г.)

Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година

Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за периода 2020/2021 г. до 2023/2024 учебна година

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за І клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за IV „а“ клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за IV „б“ клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2022/2023 г.

Графици за II срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за ІI срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на контролни работи през IІ срок на учебната 2022/2023 година в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през IІ срок на учебната 2022/2023 година в прогимназиален етап

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за ІI срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за ІI срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за IІ срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за IІ срок на учебната 2022/2023 година

Графици за I срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на спортните дейности в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на вътрешно-училищните състезания за І срок на учебната 2022/2023 година

График за осъществяване на индивидуална и групова работа с учениците със специални образователни потребности (СОП) за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на контролни работи през І срок на учебната 2022/2023 година в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи през І срок на учебната 2022/2023 година в прогимназиален етап

График за проиграване на плана за евакуация при бедствия за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на обучение за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на учебните часове по допълнителна подготовка за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на Допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на Допълнителен час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на групата за ЦОУД за I срок на учебната 2022/2023 година 

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален етап за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в прогимназиален етап за І срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации с учителите по различни учебни предмети по време на самоподготовката, независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО в начален и в прогимназиален етап за І срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата от учителите в ЦОУД за І срок на учебната 2022/2023 година

График за изпълнение на дежурствата в ОУ ”Христо Ботев” за І срок на учебната 2022/2023 година


2023

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2023 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III) 2023 г.

2022

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII) 2022 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX) 2022 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI) 2022 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III) 2022 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2022 г.


2021

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за четвъртото тримесечие на (м. X – м. XII)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за третото тримесечие на (м. VII – м. IX)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за второто тримесечие на (м. IV – м. VI)2021 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ за първотото тримесечие на (м. I – м. III)2021 г.

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково за 2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година

План на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

Механизъм за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“

План за противодействие на тормозa и насилието в ОУ „Христо Ботев“ през учебната 2022/2023 г. 

План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на учениците през учебната 2022/2023 г.

План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 г.

План за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г.

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2022-2023 г.


2023-2024 учебна година

Образци на документи

I клас

 • Ран Босилек – Приказки
 • Джани Родари – „Приказки по телефона“
 • Гатанки (по избор)
 • Басни (по избор)
 • Георги Райчев – Приказки
 • Български народни приказки

IV клас

 • Ангел Каралийчев – Български народни приказки
 • Астрид Линдгрен – Емил от Льонеберя
 • Валери Петров – Меко казано
 • Елин Пелин – Ян Бибиян
 • Георги Данаилов – Деца играят вън
 • Георги Райчев – Чудното огледало. Приказки
 • Даниел Дефо – Робинзон Крузо
 • Джек Лондон – Белият зъб
 • Ант. Екзюпери – Малкият принц
 • Елин Пелин – Приказки
 • Ерих Кестнер – Двойната Лотхен, Хвърчащата класна стая
 • Иван Вазов – Апостолът в премеждие
 • Лозинка Йорданова – Българска народна митология
 • Николай Кун – Старогръцки митове и легенди
 • Николай Райнов – Български вълшебни приказки
 • Памела Травърз – Мери Попинз
 • П. Р. Славейков – Стихотворения
 • Приказки на народите
 • Рудолф Ерих Распе – Приключенията на Барон Мюнхаузен
 • Сава Попов – Хитър Петър
 • Светослав Минков – Приказки

Препоръчителна

 • Ангел Каралийчев – приказки и разкази
 • Ангел Каралийчев – „Ането“
 • Ангел Каралийчеж _ „Тошко Африкански“
 • Асен Разцветников – стихотворения
 • Астрид Линдгрен – „Карлсон, който живее на покрива“
 • Борис Априлов – „Приключенията на Лиско”
 • Вацлав Чтвъртек – „Румцайс“
 • Джани Родари – „Приключенията на Лукчо“
 • Джани Родари – „Приключенията на невидимия Тонино“
 • Едуард Успенски – „Крокодилът Гена и неговите приятели“
 • Езоп – басни
 • Емилиян Станев – „През води и гори“
 • Емилиян Станев – приказки и разкази
 • Ено Рауд – „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада“
 • Лафонтен – Басни
 • Карло Колоди – „Приключенията на Пинокио“
 • Луис Карол – „Алиса в страната на чудесата“
 • Марк Твен – „Приключенията на Том Сойер“
 • Ран Босилек – „Патиланско царство“
 • Ръдиард Киплинг – „Книга за джунглата“

 


V клас

 • Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)
 • Библейски разказ за Началото на света (преразказан или откъс от „Битие”)
 • Легендата „Господ и дяволът правят света“
 • Приказката „Тримата братя и златната ябълка“
 • Приказката „Златното момиче“
 • Приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“
 • Народната песен „Троица братя града градяха“
 • Христо Ботев – „Хайдути“
 • „Легенда за рома“ (откъсът с легендата от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)
 • Шарл Перо – „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
 • Х. Кр. Андерсен – „Грозното патенце“
 • Рик Риърдън – „Похитителят на мълнии“ (X глава)

Препоръчителна

 • Елин Пелин – „Приказки” (2 – 3 приказки по избор)
 • „Приказки за Хитър Петър”, преразказани от Сава Попов (2 – 3 приказки по избор)
 • „Приказки на народите”, издателство „Пан” (2 – 3 приказки по избор)

VI клас

 • Любен Каравелов – „Хубава си моя горо“
 • Иван Вазов – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
 • „Под игото“ (гл. „Представлението“, „Радини вълнения“)
 • Джералд Даръл – „Моето семейство и други животни“ (IV глава)
 • Елин Пелин – „Косачи“
 • Веселин Ханчев – „Художник“
 • Марк Твен – „Принцът и просякът“ (I и III глава)
 • Христо Смирненски – „Братчетата на Гаврош“
 • Йордан Йовков – „Серафим“
 • Бранислав Нушич – „Автобиография“ („Урок по география“)
 • Антоан дьо Сент-Екзюпери – „Малкият принц“ (част XXI)

Препоръчителна

 • Иван Вазов – „Под игото” (главите „Гост” и „Пак у Маркови”)
 • Елин Пелин – „Мечтатели”, „Ангелинка”, „Нане Стоичковата върба”, „Самодивските скали”, „Ян Бибиян”
 • Йордан Йовков – „ По-малката сестра”
 • Хр. Смирненски – „Цветарка”, „Приказка за стълбата”
 • Оскар Уайлд – „Щастливият принц” и др. приказки.
 • Ханс Кристиан Андерсен – „Славеят на китайския император” и др. приказки.

VII клас

 • Добри Чинтулов – „Стани, стани, юнак балкански“ – „Вятър ечи, Балкан стене“
 • Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“
 • Иван Вазов – „Немили-недраги“ (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог);
 • „Една българка“;
 • „Опълченците на Шипка“;
 • „Българският език“
 • Алеко Константинов – „До Чикаго и назад“ (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон позаможните американци ще посетят изложението.“);
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо пътува“ (Ал. Константинов)
 • Пенчо Славейков – „Неразделни“
 • Пейо Яворов – „Заточеници“
 • Елин Пелин – „По жътва“
 • Йордан Йовков – „По жицата“

Препоръчителна

 • Добри Чинтулов – „Къде си, вярна ти любов народна”
 • Иван Вазов – „Дядо Йоцо гледа”, „Паисий”
 • Алеко Константинов – „ Бай Ганьо в операта”, „Бай Ганьо в банята”
 • П. Яворов – „Арменци”, „На нивата”
 • Елин Пелин – „Закъснялата нива”, „Напаст божия”
 • Йордан Йовков – „Другоселец”

Годишен план за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за І клас за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за ІI клас за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за ІII клас за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за IV клас за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за V клас за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за VI клас за учебната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за VІI клас за учебната 2023/2024 г.

План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 г.

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2023/2024 г.

Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 г.

План за дейността на методическото обединение на прогимназиалните учители в ОУ „Христо Ботев” за учебната 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024 г.

Правила за вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите и непедагогическите специалисти във форми за повишаване на квалификацията