Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Учебна година 2023 - 2024 г.

Учебна година 2021 - 2022 г.

Съобщение 12.01.2022 г.

      Уважаеми родители,
     Уведомявам ви, че във връзка с писмо с изх. №06-8/11.01.2022 г. на Директора на РЗИ – Пазарджик относно повишаване на заболеваемостта на население в община Ракитово над 250 на 100 000 за 14-дневен период от COVID – 19, считано от 12.01.2022 г. ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково ще продължи да провежда присъствени учебни занимания за учениците от І до VІІ клас само при изпълнение на условията, регламентирани в т. 4.1. от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед №РД 09-4756/30.11.2021 г., изменена със Заповед №РД 09–4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед №РД 09– 4982/14.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката, а именно:
а) осигурено е необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в училището;
б) най-малко 30% от учениците в паралелката разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест или разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване;
в) в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
     Изследването на учениците от І до VІІ клас ще се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

     В тази връзка моля, родителите, които са декларирали съгласие за тестване на учениците да организират пристигането им в училище в дните, в които ще се провеждат изследванията, както следва:
– За учениците от прогимназиален етап – пристигане в училище в 07:30 ч.
– За учениците от начален етап – пристигане в училище в 7,40 ч.

     Относно провеждането на изследването за COVID-19 е важно, родителите да знаят, че децата могат да закусят в къщи и да приемат течности, но това трябва да стане поне половин час по-рано от времето, в което ще се извърши изследването.
     Изследването на учениците се извършва преди началото на първия учебен час за деня в класните стаи на съответните паралелки. Същото се провежда под ръководството на педагогическите специалисти в ОУ „Христо Ботев“, подпомагани от медицинското лице и служителите от помощно-обслужващия персонал.
     Моля, ако някой от родителите желае да се включи като доброволец и отговаря на изискванията, нека да осъществи връзка с класните ръководители на І – VІІ клас и да заяви своето желание за участие в процеса на изследване.
     Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj
     За учениците, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие от родителите за изследване веднъж седмично, се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft Teams, считано от 12.01.2022 г. до понижаване на заболеваемостта под 250 на 100 000 население за община Ракитово за 14-дневен период от COVID – 19.

Директор: Ангел Гивечев

Съобщение 11.11.2021 г.

    Уважаеми родители,

     Уведомявам ви, че на основание т. 4 от Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, образователният процес за учениците от І а и ІІ а клас в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково ще продължи да се провежда присъствено, считано от 16.11.2021 г., тъй като са изпълнени условията, регламентирани в т. 4.1. от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед №РД 09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД 01-911/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:

а) осигурено е необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в училището;

б) най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест или разполагат с валидни документи за преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването;

в) в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Считано от 16.11.2021 г. за учениците от ІІІ а, ІІІ б и ІV а клас ще продължи да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии на ротационен принцип, тъй като не отговарят на условието по т. 4.1 б) от Насоките. За учениците от тези паралелки ротацията ще се извършва на период от една календарна седмица. Ако през следващите дни бъде изпълнено изискването „най-малко 50% от учениците в паралелката да разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училището два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест“, то съответната паралелка също може да премине към присъствен образователен процес без ротация.

Изследването на учениците от І а и ІІ а клас ще се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване ще се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

В тази връзка моля, родителите, които са декларирали съгласие за тестване на учениците да организират пристигането им в училище на 16.11.2021 г. (вторник) във времевия интервал от 7,30 ч. до 7,40 ч. Относно провеждането на изследването за COVID-19 е важно, родителите да знаят, че децата могат да закусят в къщи и да приемат течности, но това трябва да стане поне половин час по-рано от времето, в което ще се извърши изследването.

Изследването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат и родители от съответната паралелка, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.

      Моля, ако някой от родителите желае да се включи като доброволец и отговаря на изискванията, нека да осъществи връзка с класните ръководители на І а или ІІ а клас и да заяви своето желание за участие в процеса на изследване.

Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=kyLMgfirwUQ&list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj

За учениците от І а и ІІ а клас, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда съобразно възможностите на училището.

Директор: Ангел Гивечев

Учебна година 2020 - 2021 г.

Съобщение 27.11.2020 г.

      Уважаеми родители, скъпи ученици,

Във връзка с т. 1 от Заповед №РД 01 – 677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за преустановяване на присъствените учебни занимания и Заповед №РД 09 – 3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че считано от 30.11.2020 г. (понеделник) до 21.12.2020 г. (понеделник) вкл. всички ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково (І – VІІ клас) преминават към обучение от разстояние в електронна среда.

     Синхронното обучение от разстояние в електронна среда ще бъде организирано и провеждано чрез електронната платформа Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г. и актуализиран дневен режим (Заповед №197/27.11.2020 г.), който е поместен на сайта на училището: https://ou-hr-botev-dorkovo.com/.

 

Уважаеми родители,

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Информирам ви, че съгласно последните изменения в нормативната уредба при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, се поставят отсъствия в съответствие с чл. 83 от Правилника за дейността на училището.

 

Апелирам към Вас:

–   да осигурите на учениците (според възможностите си) необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението от разстояние в електронна среда;

–   да осигурявате редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини;

–  да съдействате за спазването на правилата за провеждане на обучението.

Пазете себе си и своите близки!

Бъдете здрави!

Директор: Ангел Гивечев

Учебна година 2019 - 2020 г.

Съобщение 17.03.2020 г.

             

  1. АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ 
  2. Отворете сайта portal.office.com 

Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg и щракнете „Напред“. 

  1. Въведете паролата и щракнете „Влизане“. 

Паролата, която Ви е предоставена от училището, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола. 

Новата паролата, която ще въведете трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри

  1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти Въведете нова парола и щракнете „Влизане“. 
  2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. 

Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Teams. Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично към вашия профил. 

За работа с платформа Microsoft Teams, моля вижте допълнителните инструкции, видеа и помощни материали на адрес https://edu.mon.bg/. Сайтът е достъпен единствено след вход през индивидуалните профили. 

Създаден е помощен център за училищата с няколко нива на поддръжка. При възникнали въпроси, моля свържете се с Help Desk на телефон: 0876 126 118. Всички случаи ще бъдат приети и съответно препратени към подходящите технически и експертни лица за допълнително съдействие.

Съобщение 14.03.2020 г.

                Уважаеми ученици и родители,

              Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, ОУ „Христо Ботев“ Дорково въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г.     

              Учебният процес в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при спазване на утвърденото седмично разписание за ІІ срок на учебната 2019/2020 г. и актуализиран дневен режим, който е поместен на сайта на училището: https://ou-hr-botev-dorkovo.com/дистанционно-обучение/. Учителите ще използват функционалностите, които предоставя електронният дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. На педагогическите специалисти е осигурена възможност за избор по отношение на прилаганите подходи и използваните учебни материали и ресурси – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна информация, презентации, филми и др. и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи.

            Всеки класен ръководител и педагогически специалист има задължението своевременно да ви предоставя необходимата допълнителна информация.

Директор: Ангел Гивечев